Via romana vuk draskovic online dating

Rated 3.95/5 based on 709 customer reviews

Prelivode i janičari nijesu, međutim, isti pojmovi. U početku, oni se regrutuju isključivo među hrišćanima. U Jedrenu i Stambolu, poslije svestranog školovanja i surove vojne obuke, ka visovima carstva otvarala su se vrata samo izuzetnim.Onakvim kakav je, recimo, bio Mehmed paša Sokolović i još desetine i stotine i hiljade spahija, aga, begova, paša i velikih vezira našeg roda i jezika.Među prvima su primili islam, zbog sigurnosti, zbog ukidanja mnogih dažbina, i bili su rasadnik elitnih janičarskih trupa.U novu vjeru brže je prelazila samo srpska vlastela, da bi sačuvala imanja i bogatstvo.Oni nijesu time vrijeđali islam, jer prorok Muhamed priznaje Isu (Isusa) za velikog proroka i svog starijeg brata. U romanu iznosite smjelu tezu o janjičarstvu koje zapravo nikada nije nestalo, već je samo mijenjalo svoje pojavne oblike.(U romanu imate turske (Arslan) i savremene janjičare (Milutin i Damjan Čavka)."Mnogo pravoslavne sirotinje iz Srbije Nemanjića pobjeglo je prema Bosni, Hercegovini, Dalmaciji.Pobjegli su od kulučenja na izgradnji hiljada crkava, utvrđenih dvoraca vlastele, nesnošljivih nameta.

via romana vuk draskovic online dating-29

via romana vuk draskovic online dating-50

via romana vuk draskovic online dating-73

Jedan obožava sultana Osmana i služi mu, a drugi bogotvori svog sultana i carstvo zvano Titova Jugoslavija.Mijenjaju se samo sultanati, sultani, raja i podanici, a to znači da se, suštinski, ništa ne mijenja.Neznanje nam je, stoljećima, vrhovno znanje, a diobe i mržnja temelj vjere.Arslan-beg obožava sultana Osmana i služi mu, a drugi bogotvori svog sultana i carstvo Titove Jugoslavije.Prateći sudbinu svog junaka Damjana Čavke, Drašković opisuje skoro četiri vijeka srpskih posrtanja, od 1602. Via Romana, taj veliki carski put metafora je i svjedok vjekovnih patnji, janjičarstva, raskola, ubistava, samoubistava, begova i podanika, pobjednika i pobijeđenih, četnika, partizana, ustaša, komunista, svakovrsnih zabluda, krvavih osveta, slijepih obožavanja i pobuna, pohlepe, odmetništva, snova i surove stvarnosti, zapleta i loših raspleta, pojedinačnih i kolektivnih drama.

Leave a Reply